top of page
Gemeente Gods Nederland - ANBI

Gemeente Gods Nederland is geregistreerd staat als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de daarvoor geldende regelgeving publiceren wij een aantal gegevens op het internet. 

Naam
Gemeente Gods Nederland

 

RSIN nummer
8200.98.693

 

Bezoekadres
Bernadettelaan 78a, 6374 BG, Landgraaf

www.gemeentegods.com

Postadres

Bernadettelaan 78a, 6374 BG, Landgraaf

info@gemeentegods.com, administratie@gemeentegods.com

Doelstelling
Het doel van de Gemeente Gods Nederland is tweeledig;
A | naar buiten gerichte evangelisatie: Mensen brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met God en in God met elkaar;
B | naar binnen gerichte geestelijke groei: Als lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd, door gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam van Christus.

 

Hoofdlijnen van beleidsplan
De “Gemeente Gods” is een christelijke geloofsgemeenschap. In gezamenlijkheid zoeken we naar de concrete en eigentijdse betekenis van de christelijke boodschap. Door dat samen te doen proberen we elkaar te helpen zodat iedereen persoonlijk gemotiveerd de weg van de innerlijke groei kan gaan. Op die manier in het leven staand willen we uitdrukken dat we ons mede verantwoordelijk voelen voor het welzijn van mensen en de aarde waarop we leven. 
Met de mogelijkheden die onze geloofsgemeenschap heeft proberen we een geloofsgemeenschap te zijn waar mensen met hun vragen en ervaringen over geloof en leven samenkomen. Wij geloven niet in pasklare antwoorden op geloofs- en levensvragen. Voor ons is het leven een weg die we samen gaan. Persoonlijke betrokkenheid, gelijkwaardigheid en respect voor verscheidenheid zijn de kernwaarden die voor ons de hoofdrichting aangeven.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter : Dhr. B. Hage
Secretaris : Dhr. T. Hiemstra
Penningmeester : Vacant

 

Beloningsbeleid bestuur
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de bestuurlijke taken. 

Financiën
Baten 2022

 • Tienden                                      € 27.550,-   (giften)

 • Zending                                      € 12.793,-   (giften tbv zending)

 • Overige opbrengsten               € 11.285,-   (medegebruik gebouw, donaties & subsidies)


Lasten 2022

 • Personeelskosten                      € 15.683,-           

 • Vrijwilligersvergoedingen         € 1.700,-

 • Afschrijvingen                             €    484,-      (inventaris)

 • Kerkelijke activiteiten                € 2.428,-      (bijzondere bijeenkomsten e.d.)

 • Zending                                       € 14.754,-    (giften)

 • Overige kosten                           € 15.835,-    (huisvestingskosten en algemene kosten)


Balans – activa 2022

 • Vaste activa                                € 802.493,-   (onroerend goed, inventaris)

 • Vlottende activa                        €   69.460,-      (vorderingen en liquide middelen)


Balans – passiva 2022

 • Eigen vermogen                        € 835.588,-

 • Voorzieningen                           €   34.674,-      (voorziening groot onderhoud kerkgebouw)

 • Verplichtingen en schulden    €     1.690,-
   

Gemeente Gods

Nederland

bottom of page